Business Consulting Services

การให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของเราในการเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องครอบคลุม และเน้นการสร้างสัมพันธภาพทางธุรกิจระยะยาว

Consulting

การสร้างแผนงานทางธุรกิจ รวมถึงการจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุนนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการเริ่มจัดตั้งบริษัทหรือโครงการ ขนาดใหญ่ การคำนวณอย่างถ้วนถี่และการคาดการณ์ที่แม่นยำจะช่วยให้คุณมีความปลอดภัยเพื่อวางแผนงานการดำเนิน โครงการและแคมเปญของคุณ

นอกเหนือจากการให้คำแนะนำและวางแผนทางด้านการเงินแล้ว เรายังมีความยินดีให้คำปรึกษาใน แง่มุมต่าง ๆ แก่ลูกค้า อันได้แก่ ทางด้านกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ การวางผังการทำงาน การจัดโครงสร้างองค์กร การสรรหาบุคลากร และการบริหารงานบุคคล รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

เมื่อผนวกรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนั่นหมายถึงเราสามารถสร้างแผนส่วนบุคคลและจับคู่ทางธุรกิจที่ดี สำหรับคุณ

Project Management

ด้วยความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการที่ผ่านการรับรองโดย PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเรามีความสามารถในการวางแผนการดำเนินงานและการจัดการโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการวางแผนกำลังคน เพื่อไม่ให้คุณพลาดจากกรอบระยะเวลาที่วางไว้ หรือขาดบุคลากรที่จำเป็น

ด้วยแผนโครงการที่โปร่งใสจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าโครงการได้ตลอดเวลา อันจะก่อให้เกิดผลสำเร็จของโครงการและการบริหารต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเอนหลังและวางใจให้เราจัดการงานทั้งหมด เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายโครงการตามที่วางไว้ได้อย่างลงตัว

Start-up Consulting

Do you have a good idea to start your own business?

“Nine Elephants Marketing & Business Consulting” จะช่วยทำให้ฝันของคุณเป็นจริง

ด้วยความชำนาญงานและประสบการณ์ของเราในการให้คำปรึกษาการเริ่มต้นทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้เราสามารถให้คำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับการสร้างแผนงานทางธุรกิจ การวางโครงสร้างองค์กร การบริหารงานการเงิน งานด้านกฎหมาย ภาษีธุรกิจ การบริหารงานบุคคล และการจัดการโครงการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญขั้นต้นในการส่งเสริมธุรกิจของคุณสู่ขั้นความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

Stratetic Planning

Where do I want to be in one year, in five years or in twenty?

“Nine Elephants Marketing and Business Consulting” จะช่วยคุณตอบคำถามนี้

ในการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาธุรกิจของคุณนั้น เราสามารถสร้างแผนหลักเพื่ออนาคตทางธุรกิจของคุณ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเติบโตทางธุรกิจสู่ความเป็นสากล การกระจายความเสี่ยง การจัดโครงสร้างองค์กร กระบวนการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Get ready for your prosperous future!

Market Research

อะไรที่เป็นช่องโหว่ทางการตลาดของคุณ ใครคือคู่แข่งทางธุรกิจ และตลาดใดคือตลาดที่คุณคาดหวังในการเติบโตทางธุรกิจ “Nine Elephants Marketing & Business Consulting” สามารถวิเคราะห์ให้คุณได้ทุกแง่มุม

งานของเราจะใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน ผ่านการประเมินผลระบบธุรกิจอัจฉริยะและรูปแบบการระบุแหล่งที่มา เพื่อให้เรามั่นใจว่าในทุกขั้นตอนของคุณและงบประมาณที่ใช้ไปได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักสำคัญในการทำงานวิจัยการตลาดก็เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และนำมาใช้ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับธุรกิจของคุณ และเราสามารถสร้างข้อมูลเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของคุณให้เติบโตต่อไป

Financial Management

ความมั่นคงทางด้านการเงินของธุรกิจ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การจัดการผู้ให้บริการเรียกเก็บเงิน และการวางแผนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

การประมาณการงบกำไรขาดทุน การวางแผนทรัพยากรบุคคล การบริหารค่าจ้างเงินเดือน และการบริหารค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการบริหารจัดการทางด้านการเงินที่สำคัญอย่างยิ่ง และเรา “Nine Elephants Marketing & Business Consulting” จะช่วยคุณได้ทั้งหมด

เราสามารถให้บริการด้านบัญชี และเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวางโมเดลธุรกิจแบบ “Revenue-Share” หรือ “Media-for-equity" การระดมทุน และการมองหานักลงทุนประเภท “Investors Agenls” ให้แก่ธุรกิจของคุณ

Service Management

หากคุณไม่มีเวลาในการบริหารจัดการทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน หรือขาดทีมงานและบุคลากรมืออาชีพ “Nine Elephants Marketing & Business Consulting Services” สามารถช่วยคุณได้

เรามีทีมงานและบุคลากรมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น แม่บ้าน, พ่อครัว, คนสวน, พนักงานรักษาความปลอดภัย, พี่เลี้ยงเด็ก และทีมงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ วางใจให้เราได้ดูแลแทนคุณ เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับการใช้เวลาว่างที่เป็นความสุขส่วนตัวของคุณ

let`s start immediately together!

Contact Us

ไม่ว่าจะแค่ทักทายหรือให้เราช่วยดูแลโปรเจ็คของคุณ เพียงแค่ติดต่อเราและเราจะตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง.